treballadors

Lleure Educatiu i Sociocultural de CCOO
 • Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dimarts, 26 de maig de 2020

  Article 38. Dret de subrogació
  Que passa si el centre que treballo canvia d'empresa? Que haig de tenir en compte?

  Si el centre que treballo decideix canviar d’empresa que presta el servei se’n diu Subrogació. En l’Estatut de Treballadors està marcat els mínims, però en el III Conveni de Lleure Educatiu i sociocultural també tenim regulat en l’article 38.

  L’empresa sortint ha de passar documentació a la nova empresa per saber de les nostres particularitats. Qualsevol treballadora hem pogut pactar unes millores i aquestes han de venir reflexades en la documentació de traspàs perquè la nova empresa ens les continuïn mantenint. Com a treballadora puc demanar a l’empresa actual que aquestes millores que tinc adquirides me les posi per escrit per no tenir cap dubte que es traslladaran a la nova empresa. Qualsevol pacte o millora que no estigui per escrit serà  difícil d’aconseguir més endavant.

  Quines obligacions té l’empresa entrant:

  SI
  NO
            Han de subrogar a totes les treballadores que portin més de quatre mesos. Art. 38.7
             NO han de subrogar a les treballadores que portin menys de quatre mesos. Encara que haguem estat en Erto, l’empresa ens ha continuat esta pagant un 25 % de la nostra seguretat social, per tant d’alguna manera hem continuat vinculades a l’empresa.
             En cas de baixes, absències, excedències han de ser subrogar a totes dues. És a dir, tant a la treballadora que està de baixa, absència i/o excedència, com a la treballadora que està fent la substitució ( el contracte de la persona que està fent la substitució ha de tenir un contracte d’interinatge, o sigui en el contracte li ha de posar el nom de la persona que està substituint.). Un cop es reincorpori el titular del lloc de treball la persona substituta deixarà de treballar. Art. 38.8

              L’empresa entrant està obligada a respectar els increments salarials produïts per l’aplicació del Conveni i/o per pactes amb la representació dels treballadors.  Art. 38.11.e
              L’empresa entrant No està obligada a respectar els increments salarials pactats de forma individual dels últims quatre mesos.
              L’empresa entrant ha de subrogar a totes les treballadores amb les mateixos condicions que estaven fins ara, és a dir, mateix horari ( jornada directa i jornada indirecta), mateix salari,...., encara que aquesta modificació s’hagi produït  en els quatre mesos últims. Art. 38.11.f  El dret de subrogació està marcat en el conveni de Lleure Educatiu i Sociocultural en l’article 38. I aquest és el següent.

  Article 38 Dret de subrogació
  1. El canvi de titularitat en el contracte de prestació de serveis subscrit entre les empreses afectades pel present Conveni i els seus clients comporta que la nova empresa adjudicatària del servei o continuadora de l’activitat, ja sigui pública o privada, se subrogui en els drets i obligacions que l’anterior tenia respecte als seus treballadors i socis cooperatius, en el centre de treball que es vegi afectat.
  2. Als representants legals dels treballadors se’ls donarà la possibilitat de continuar en la mateixa empresa o entitat, sempre que hi hagi vacant i pugui cobrir-la amb el seu perfil professional.
  3. L’empresa o entitat que cessi en la prestació del servei ha d’informar els treballadors i treballadores, en subrogar, sobre la raó social del nou titular i el seu domicili.
  4. En el moment d’efectuar la subrogació, el cessant ha de realitzar i abonar la liquidació individual de parts proporcionals i havers meritats a cadascun dels subrogats.
  5. En el cas que el treballador/a tingui vacances pendents en el moment del canvi de titularitat, l’empresa o entitat entrant li n’ha de permetre el gaudi, d’acord amb el calendari laboral i de conformitat amb la legislació vigent.
  6. L’empresa sortint ha d’abonar a l’entrant, en el moment de la subrogació, les vacances meritades i pendents de gaudi per part dels treballadors subrogats i la seva cotització.
  7. El nou titular no té obligació de subrogar-se en la relació laboral del treballador/a que no hagi prestat els seus serveis al centre o espai físic de treball corresponent durant els últims quatre mesos immediatament anteriors a la finalització de l’anterior contracte, servei o titularitat, tret que el contracte de prestació de serveis subscrit per l’empresa o entitat sortint sigui inferior a quatre mesos, i en aquest cas se sumaria el temps prestat en la concessionària immediatament anterior.
  8. En el cas que per baixes, absències, excedències, etc., el treballador/a hagi estat substituït per un interí, el nou titular o concessionari ha de subrogar-los tots dos en idèntiques condicions, és a dir, que un cop resolta la causa que havia donat origen a la substitució, l’interí causa baixa definitiva en l’empresa.
  9. Si en el centre o espai físic de treball hi presten els seus serveis treballadors amb contracte fix discontinu o amb contracte suspès per causa legal, els quatre mesos a què es refereix l’apartat anterior han de ser els immediatament anteriors a la suspensió dels seus respectius contractes.
  10. S’entenen com a temps de servei els períodes de vacances, d’incapacitat temporal o de suspensió de contracte per causa legal.
  11. L’empresa o entitat sortint, en un termini de set dies des que té coneixement de la finalització del seu servei i, en tot cas, abans de traspassar el servei, ha de lliurar a l’empresa o entitat entrant, o a l’empresa o entitat que passi a fer-se càrrec del servei, un document en què es recullin les dades següents:
  a. Nombre de treballadors en plantilla amb identificació del tipus de contracte.
  b. Llista de treballadors amb contracte temporal i modalitats de contracte durant l’últim any, i en situació d’incapacitat temporal, suspensió legal o excedència.
  c. Pactes existents propis i subrogats.
  d. Jornada i horari de treball pactat amb cada treballador/a, així com qualsevol modificació efectuada en els quatre mesos últims, amb la justificació d’aquesta.
  e. Salaris pactats superiors al Conveni, i justificació de qualsevol modificació efectuada en els últims quatre mesos. En tot cas, l’empresa entrant no està obligada a respectar els increments salarials que s’hagin produït en els últims quatre mesos, sempre que aquests no derivin de l’aplicació del Conveni o dels pactes subscrits amb la representació dels treballadors.
  f. Calendari de vacances.
  g. Dades disponibles de contacte dels treballadors i número de compte bancari.
  h. Certificat de l’organisme competent d’estar al corrent de pagament a la Seguretat Social.
  i. El document s’ha d’acompanyar de les fotocòpies següents:
  i.                    Llibre de visites del centre.
  ii.                   Fulls de salaris dels últims sis mesos.
  iii.                 Rebut de liquidació de parts proporcionals.
  iv.                 Fotocòpia dels TC-1 i TC-2 dels últims sis mesos.
  12. Tant l’empresa sortint com l’entrant lliurarà la informació indicada en els paràgrafs anteriors, als representants legals dels treballadors.
  13. De cada treballador/a temporal que es traspassi se n’ha de facilitar, junt amb el contracte temporal vigent i les seves pròrrogues, l’anterior contracte temporal, si n’hi havia hagut, així com liquidacions, altes i baixes en la Seguretat Social entre contractes.
  14. La subrogació no es pot produir en cas que l’empresa o entitat sortint incompleixi manifestament el que estableixen els paràgrafs anteriors. En tal cas, els treballadors continuaran en l’empresa sortint, que haurà de facilitar-los un altre lloc de treball si n’hi ha.
  15. L’empresa o entitat sortint ha d’informar el nou titular de tots els afers laborals pendents d’organismes oficials.
  16. El personal que ha de ser subrogat, quan sigui necessari confrontar o suplir la informació de l’empresa sortint, ha de facilitar al nou titular, abans de procedir a la seva subrogació, la documentació necessària a l’efecte, si la té.
  17. En cas que hi hagi en la plantilla afectada impagats, descoberts de la Seguretat Social o irregularitats en salaris, generats per l’empresa o entitat sortint o altres d’anteriors, els treballadors han de ser igualment subrogats pel nou titular, sense perjudici que la responsabilitat per tals impagats o descoberts continuï sent de l’empresa sortint. En tot cas, l’empresa o entitat infractora ha de respondre per la totalitat dels perjudicis ocasionats per l’incompliment.
  18. En el cas que el client decideixi unilateralment tancar o autogestionar el servei de manera provisional o definitiva, sempre que passi a prestar-lo amb els seus propis treballadors, l’empresa o entitat que estigui prestant el servei no haurà d’assumir el personal destinat a l’esmentat servei. No obstant això, si posteriorment l’empresa principal decideix tornar a externalitzar el servei i ho fa en el termini d’un any des de la decisió anterior, els treballadors de l’empresa sortint han de ser subrogats per l’entrant, o l’entrant ha d’abonar a la sortint les indemnitzacions que la sortint hauria hagut d’abonar per causa d’extinció de contracte dels treballadors que no hagin estat subrogats.
  19. No serà subrogable ni el cònjuge ni el personal amb parentiu fins a segon grau de consanguinitat o afinitat amb l’empresari sortint o que tingui algun càrrec executiu en l’empresa.
  20. Tant l’empresa o entitat entrant com la sortint han de comunicar a la representació legal dels treballadors i treballadores l’execució de la subrogació en el moment en què en tingui coneixement, així com lliurar tota la documentació que es consideri oportuna i necessària en relació a la subrogació.
             
  #LaTevaVeu                #LaNostraForça
             

  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Article 38. Dret de subrogació Rating: 5 Reviewed By: asistentesescolares.ccoo.cat
  Amunt